Công trình Đảo Hoa Tuần Châu, Quảng Ninh

Dự án “Đảo Hoa Tuần Châu, Quảng Ninh” với tổng khối lượng hơn 20.000m2 do Đại Phương sản xuất và cung cấp trong vòng 30 ngày.

Đây là một thách thức lớn về tiến độ sản xuất cũng như điều phối vận chuyển hàng hoá. Đại Phương

Dự án liên quan